Algemene voorwaarden vers.1.10

G&D. Solutions BV
Ruggeveldstraat 1 / Ingang D2
2110 Wijnegem
Tel: 03/366.34.27
ING BANK BE73 3630 9417 9360

BE 0839.821.248

Algemeen

 • 1
  Onze bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de geldende lonen en materiaalprijzen. offertes en prijzen zijn steeds richtinggevend. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht om evenredige aanpassingen door te voeren. De door ons aanvaarde opdrachten zijn slechts bindend na ons schriftelijk akkoord. De eventuele nietigheid of ongeldigheid van één van onze voorwaarden brengt niet de nietigheid van de andere bedingen van de overeenkomst mee. Onze bestekken worden opgemaakt op basis van de daarin vermelde hoeveelheden en zijn slechts als bindend aanzien voor zover de werkelijk geplaatste hoeveelheden overeenstemmen met deze in het bestek voorzien. Haarden; convectoruitsparingen en andere hindernissen kleiner dan 3m² per stuk worden mee opgenomen in onze oppervlakte behandeling. Bij aankoop van nieuw parket zal er altijd een snijverlies van 10% gerekend worden.
 • 2
  In geval van annulatie van bestelling/opdracht behouden wij ons het recht voor een kost van 20% aan te rekenen van de voorziene opdracht, met een minimum van 500.00€ + btw en een maximum van 50.000€ + btw, onverminderd ons recht een hogere schade te bewijzen. Bij annulatie van de bestelling of opdracht door de verkoper en indien de klant optreed als ‘consument’ in de zin op de wet van de handels praktijken heeft hij recht op een schadevergoeding van 10% met een maximum van 750.00€.
 • 3
  De leveringstermijnen (start van de werken) worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt. Vertraging in uitvoering van de opdracht geeft geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst. Opgedragen wijzigingen kunnen tot gevolg hebben dat de voor de wijziging overeengekomen leveringstijd door ons, buiten onze verantwoordelijkheid, wordt overschreden.
 • 4
  Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lock-out e.d. niet in de mogelijkheid zijn de overeenkomst uit te voeren of af te werken, behouden wij ons het recht voor de voorzien opdracht niet verder te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist. Wanneer de werken gehinderd worden als gevolg van beslissingen of fouten van de klant (zoals door gebrekkige coördinatie van ons werk met tussenkomst van derden) hebben wij zonder ingebrekestelling recht op termijnverlenging en op vergoeding van onze schade Deze wordt forfaitair vast gesteld op 150€ per dag. In ernstige gevallen kunnen wij de overeenkomst als verbroken beschouwen ten laste van de klant.
 • 5
  De klant moet de zichtbare gebreken inroepen binnen de acht dagen na levering, plaatsing en/of het beëindigen van de werken. Gedurende één jaar na levering en /of plaatsing zijn wij aansprakelijk voor verborgen gebreken. Elke rechtsvordering op grond van verborgen gebreken is echter maar ontvankelijk mits ze ingesteld wordt binnen de zes maanden, na de dag dat de klant kennis kreeg van het gebrek.
 • 6
  Worden niet beschouwd als een zichtbaar of verborgen gebrek: Verschillen in kleur of textuur of het verkleuren van het hout het lakwerk, de normale werking van het hout. Schade aan het parket van alle aard tijdens of na de werken voor of na de oplevering ten gevolge van eender wat, gevallen objecten, lekkage, nieuw vocht, slecht of niet plaatsen van waterkering, plaatsen van stoffen vilten of correcte wielen onder verplaatsbare voorwerpen zijn de ten laste en de verantwoordelijkheid van de klant. Alle hieruit voorkomende schade is steeds ten laste van de klant.
 • 7
  Bepaalde eigenschappen en verborgen gebreken van de te behandelen vloer, foutieve behandeling in het verleden of foutieve plaatsing, enz. kunnen er de oorzaak van zijn dat er zich degradaties voordoen of vlekken vormen, tijdens of na de renovatie, of dat er een andere onregelmatigheid aan de oppervlakte komt, waarvoor wij niet verantwoordelijk kunnen gehouden worden. Wanneer deze vlekken verkleuringen of andere gebreken kunnen verwijderd worden, of zeer sterk verminderd, door bijkomend werk, zal er een bijkomend bestek moeten opgemaakt worden. Bij de keuze van nieuw parket aan de hand van de staalborden, bestaat de mogelijkheid er in dat deze afwijken van het staalbord (knopen, kleurnuances, e.d.)
 • 8
  Bij een gegronde klacht behouden wij ons recht voor te kiezen voor reparatie van het gebrek. Onze verantwoordelijkheid blijft in elk geval beperkt tot het herstellen van de gebreken, door onszelf of op onze kosten, zonder dat wij gehouden zijn tot enige andere prestatie of schadevergoeding. het indienen van een klacht schort de betalingsverplichtingen niet op. Wanneer wij als tussen persoon fungeren, beperkt de waarborg op de door ons geleverde diensten zicht tot deze door ons uitgevoerd.

Technische voorwaarden

 • 1
  Indien nodig worden vochtmetingen altijd uitgevoerd door G&D Solutions, en dit wanneer G&D Solutions dit nodig acht. De prijs voor een vochtmeting bedraagt 120€/meting.
  De chape dient voldoende droog te zijn alvorens de werken aan te vatten.
  Parket mag enkel geplaatst worden indien de chape-ondervloer voldoet aan de eisen volgens het WTCB. Het meerwerk van vloercontactdozen, vloerspots of andere uitsparingen aller aard in het parket of plinten zullen aangerekend worden in het huidige dagtarief (€60,00/uur p.p.). Tenzij anders vermeld in de offerte. De leidingen allerhande die zich onder de te bekleden oppervlakten of in de muren bevinden. Dienen minstens op een diepte van 3cm te liggen, gemeten vanaf het te bekleden oppervlak. Indien dit niet het geval dient de klant ons hier schriftelijk van op de hoogte te stellen. En dit volgens een gedetailleerd plan. Indien aan deze voorwaarden niet voldaan is kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden. De plaatsen dienen volledig ontruimd te zijn en schoongemaakt (borstelschoon). Eventuele verplaatsingen van meubilair of iets dergelijks gebeuren op volledige verantwoordelijkheid van de klant. Eventuele schade die hier uit kan voorkomen zijn ten laste van de klant. Verplaatsen of het vrij maken van de ruimte waar de werken dienen uitgevoerd te worden gebeuren op basis van regie (werken per uur aan het huidig tarief De ruimten waar de werken dienen uitgevoerd te worden dienen te beschikken over de nodige nuts voorzieningen zoals (verwarming,elektriciteit,licht,water)
 • 2
  De aansprakelijkheid m.b.t. de geleverde goederen is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen.
 • 3
  Er dient altijd een vochtscherm geplaatst te zijn onder de chape vloer. De Indien niet aanwezig dient de klant ons hiervan te informeren en dienen wij een vochtscherm bovenop de chapevloer aan te brengen. klant dient ervoor te zorgen dat, in de ruimte waar parket ligt, de relatieve luchtvochtigheid steeds tussen 40% en 60% RLV blijft. Bij het inkleuren van parket d.m.v. beitsen of oliën kunnen altijd kleurnuances optreden. Aan de kanten, en op plaatsen waar door obstakels als radiatoren e.d. het normaal schuren en/of behandelen bemoeilijkt wordt zijn verschillen reëel. Bij het reinigen van andere vloeren bestaat de mogelijkheid dat vlekken, krassen en dergelijke niet helemaal verwijderd kunnen worden. Bij het reinigen van tapijten of zetels kan er verkleuring van de meubels ontstaan en dit door de kwaliteit van de materialen. G&D Solutions kan hiervoor dan ook niet verantwoordelijk gesteld worden. De klant kan, indien mogelijk, op eigen initiatief en kosten deze voorwerpen laten verwijderen en terug te laten plaatsen om een eventueel beter resultaat te bekomen. Zaken die niet vermeld staan in de offerte en dienen uitgevoerd te worden (extra werk, eventuele verplaatsingen van meubilair of iets dergelijks gebeuren op volledige verantwoordelijkheid van de klant. Eventuele schade die hier uit kan voorkomen zijn ten laste van de klant. G&D Solutions kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor enige aan schade deze stukken en dit in de breedste zin van het woord.
  Verplaatsen of het vrij maken van de ruimte waar de werken dienen uitgevoerd te worden e.d. Deze gebeuren op basis van regie aan 60,00€/uur per persoon. Of wanneer anders vermeld en schriftelijk overeengekomen. Indien er extra materiaal of machines gebruikt worden zal dit ook in nacalculatie verrekend worden.
 • 4
  De huurder verklaart het gehuurde materiaal gecontroleerd en in goede staat te hebben ontvangen. De huurder mag in geen geval de machines onder verhuren aan derde. Indien de huurder de tijdsduur van de huurtijd niet respecteert zullen er extra dagen aangerekend worden. De huurder verplicht zichzelf na het terug inleveren van de machines en producten de verschuldigde som onmiddellijk contant te betalen. Indien er schade of een gebrek aan de gehuurde machine is dient de huurder deze te melden aan de verhuurder. De huurder mag in geen geval zelf de schade trachten te herstellen aan de machines. De gehuurde machines dienen gereinigd terug bezorgt te worden aan de verhuurder, indien blijkt dat de machines door de verhuurder dienen gereinigd te worden zullen de kosten hiervan aan de huurder doorgerekend worden. Indien blijkt dat er schade aan de machines is die niet te wijten is aan normale slijtage van de onderdelen zullen de kosten hiervan verrekend worden aan de huurder. De huurder verklaart volledig geïnformeerd te zijn wat betreft het juist en veilig gebruik van de machines. De huurder zal de verhuurder ten aanzien van derden vrijwaren van schade die aan de huurder zelfs in de ruimste zin van het woord of aan derden zijn ontstaan bij gebruik van het gehuurde. Indien blijkt dat er geen tijdsduur bepaald is tijdens de verhuur zal deze maximaal 7 kalenderdagen bedragen.

Privacy Statement

 • G&D Solutions kan de volgende soorten persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken: Informatie die u ons verstrekt met het oog op het verwerken van een zakelijke transactie Informatie die u ons verstrekt via contactformulieren of externe downloads zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer, postadres en bedrijf om informatie over onze software of services op te vragen. Waar toegestaan, kan G&D Solutions informatie verzamelen over bepaalde personen en bedrijven, verkregen door andere partijen. Dit helpt ons om onze administratie up to date te houden, uit te breiden en te analyseren. Maar ook om nieuwe klanten te identificeren en producten en diensten aan te bieden die voor u van belang kunnen zijn. G&D Solutions kan uw persoonlijke gegevens gebruiken om, uw aanvraag te verwerken, voor wat betreft onze software of services, inclusief het downloaden. Uw verklaringen, facturen, of betalingen te verzamelen of naar u op te sturen U relevante marketingberichten zoals e-mailnieuwsbrieven, marketinginformatie, aanbiedingen over diensten aan te bieden. Alles volgens de nieuwe wetten of wanneer dit door u is aangevraagd.

Betalingsvoorwaarden

 • 1

  Bij aankoop nieuw parket en/of renovatie van vloeren

  Tenzij contractueel en schriftelijk anders overeengekomen geschieden de betalingen als volgt.
  1ste voorschotfactuur van 50% van de offerte ter bevestiging van de werken en akkoord offerte.
  2de voorschotfactuur totaal van 80% dient voldaan te zijn bij aanvang van de werken en levering materiaal.
  Het saldo 20% te voldoen bij het beëindigen van de werken.

 • 2

  Bij aankoop van materiaal en verhuur machines

  Wordt er 21% btw verrekend op de producten en de verhuur van de machines, producten met een geopende verpakking worden niet terug genomen. Bij aankoop van parket worden er enkel volledige verpakkingen verkocht. Ongeacht het aantal m² en hoeveelheid per pak. Indien er machines gehuurd worden dient er een waarborg betaald te worden van 40% van de totale offerte of winkel bon. De huurder verplicht zichzelf na het terug inleveren van de machines en producten de verschuldigde som onmiddellijk contant te betalen. Indien in uitzonderlijke gevallen de huur niet onmiddellijk wordt betaald zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling de factuur verhoogd worden met een forfaitair schadebeding van 15%

 • 3

  Bij online bestellingen

  is de bestelling enkel definitief wanneer G&D Solutions deze bevestigd heeft per mail. En het bedrag dat te voldoen is gestort is op de rekening van G&D Solutions, en deze werkelijk ook op de rekening van G&D Solutions staat. Afhalen van materialen kan enkel gebeuren na afspraak, levering is mogelijk mits meerprijs en t.e.m. de eerste drempel. Alle extra kosten voor het lossen van de materialen zijn ten laste van de koper. Al onze facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de acht dagen na ontvangst worden geprotesteerd per schrijven. Na deze termijn zullen de werken, de levering, en de facturen als onherroepelijk aanvaard worden.

 • 4

  Bij het reinigen van tapijt – vinyl – stenenvloeren

  Tenzij contractueel en schriftelijk anders overeengekomen geschieden de betalingen als volgt. Contante betaling na uitvoering van de werken. Grotere werken vallen onder de betalingsvoorwaarden van parket en/of renovatie van vloeren.

Deze meeste recente versie van algemene voorwaarden doet alle voorgaande versies algemene voorwaarden vervallen.
Ingeval van betwisting zijn de rechtbanken en vredegerecht van sociale zetel G&D Solutions bevoegd.